Welkom bij  Happily Honest - Blog van Priscilla

woensdag 28 mei 2020 - Priscilla F. Harmanus  - Are You Happy?                

HappilyHonest → Priscilla → The Free Software Movement ♀


Deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op Zaterdag 25 april 2020 


Richard Stallman Calls Open Source Movement 'Amoral', Criticizes Apple And Microsoft For 'Censoring' App Installation | News | Slashdot | 

Saturday October 27, 2018 @09:34PM

This text on this web page is translated by Priscilla from English (the original) into Dutch

English

Nederlands

Richard Stallman recently gave a
9,000-word interview in which he
first reminisces about his early
days at MIT's AI Lab where he "found something worth being loyal to"
-- and then assesses how
things have played out
.


Richard Stallman gaf onlangs een 
interview van 9.000 woorden waarin hij voor het eerst herinneringen ophaalt aan zijn vroege dagen bij MIT's AI Lab, waar hij 'iets vond
dat de moeite waard was om loyaal aan te zijn
' - en vervolgens beoordeelt hoe de
dingen zich hebben afgespeeld
.

Open source is an amoral, depoliticized substitute for the free-software movement... [I]t's not the name of a philosophy -- it
refers to the software, but not to the
users. You'll find lots of cautious, timid organizations that do things that are useful, but they don't dare say: users
deserve freedom. Like Creative Commons, which does useful, practical work -- namely, preparing licenses that respect the freedom to share. But Creative Commons
doesn't say that users are entitled to the freedom to share; it doesn't say that it's
wrong to deny people the freedom to
share.
It doesn't actively uphold that principle.

Open source is een amorele, gedepolitiseerde vervanger van de vrije-softwarebeweging ... Het is niet de naam van een filosofie - het verwijst naar de software, maar niet naar de gebruikers. Je zult veel voorzichtige, timide organisaties vinden die dingen doen die nuttig zijn, maar ze durven niet te zeggen: gebruikers verdienen vrijheid. Zoals Creative Commons, dat nuttig, praktisch werk doet, namelijk licenties voorbereiden die de vrijheid om te delen respecteren. Maar Creative Commons zegt niet dat gebruikers recht hebben op de vrijheid om te delen; er staat niet dat het verkeerd is om mensen de vrijheid te ontzeggen om te delen.
Dat principe wordt niet actief onderschreven.

Of course, it's much easier to be a supporter of open source, because it doesn't commit you to anything. You could spend ten minutes a
week doing things that help advance opensource, or just say
you're a supporter -- and you're not a hypocrite, because you can't violate your principles if you haven't stated any. What's significant is that, in their attempt to
separate our software from our ideas, they've reduced our ability to win people over by showing what those
ideas have achieved...

Het is natuurlijk veel gemakkelijker om een ​​supporter van open source te zijn, omdat het je nergens toe verplicht. Je zou tien minuten per week kunnen besteden aan dingen die open source helpen bevorderen, of gewoon zeggen dat je een aanhanger bent - en je bent geen hypocriet, omdat je je principes niet kunt schenden als je die niet hebt genoemd. Wat belangrijk is, is dat ze, in hun poging om
onze software van onze ideeën te scheiden, ons vermogen om mensen voor zich te winnen hebben verminderd door te laten zien wat die ideeën hebben bereikt ...

For a long time, Microsoft was the main enemy of users' freedom, and then, for the past
ten years or so, it's been Apple. When the first iThings came out, around 2007, it was a tremendous advance in contempt for
users' freedom because it imposed censorship of applications -- you could only
install programs
approved by Apple. Ironically, Apple has retreated from that a little bit. If
a program is written in Swift, you can
now install it yourself from source code.
So, Apple computers are no longer 100 per cent jails. The tablets too. A
jail is a computer in which installation of applications is censored.
So Apple introduced the first jail computer
with the iPhone. Then Microsoft started making computers that are jails,
and now Apple has, you might say,
opened a window into the jail -- but not the main door.

Lange tijd was Microsoft de grootste vijand
van de vrijheid van gebruikers en de afgelopen tien jaar was het Apple. Toen de eerste
iThings uitkwamen, rond 2007, was het een enorme vooruitgang in minachting voor de vrijheid van gebruikers omdat het censuur
van applicaties oplegde - je kon alleen programma's installeren die door Apple waren goedgekeurd. Ironisch genoeg heeft Apple
zich daar een beetje van teruggetrokken. Als een programma in Swift is geschreven, kunt u het nu zelf vanuit de broncode installeren. Apple-computers zijn dus niet langer 100 procent gevangenissen. De tablets ook. Een gevangenis is een computer waarop de installatie van applicaties wordt gecensureerd. Dus introduceerde Apple de eerste jail computer met de iPhone. Toen begon Microsoft computers te maken die gevangenissen waren, en nu heeft Apple, je zou kunnen zeggen,
een raam naar de jail geopend - maar niet de hoofdingang.

Stallman cites free-software alternatives
to Skype like Linphone, Ekiga, and xJitsi, and also says he's In favor of projects
like GNU social, a free software
microblogging server, and the distributed social networking service Diaspora. "I know they're useful for other people, but it wouldn't fit my lifestyle. I just use
email." In fact, he calls mobile computing
one of the three main setbacks of the free-software movement. "[P]hones and
tablets, designed from the ground up to
be non-free. The apps, which tend
now to be non-free malware. And the Intel management engine, and more generally
the low-level software, which we can't
replace, because things
just won't allow us to do so....

Stallman noemt vrije software-alternatieven voor Skype zoals Linphone, Ekiga en xJitsi, en zegt ook dat hij voorstander is van projecten zoals GNU social, een vrije software microblogging-server en de gedistribueerde sociale netwerkdienst Diaspora. 'Ik weet
dat ze nuttig zijn voor andere mensen, maar het past niet bij mijn levensstijl. Ik gebruik alleen e-mail.' In feite noemt hij mobile computing  een van de drie belangrijkste tegenslagen van de vrije-softwarebeweging. "[P] -hones en -tablets, vanaf de basis ontworpen om
niet-vrij te zijn. De apps, die
nu niet-vrije malware zijn. En de Intel
management engine, en meer in het algemeen de low-level software, die we kunnen niet vervangen, omdat de dingen
ons dat niet toestaan ​​...

"[P]eople in the software field can't avoid the issue of free versus proprietary software, freedom-respecting versus
freedom-trampling software. We
have a responsibility, if we're doing things
in the software field, to do it in a
way that is ethical. I don't know
whether we will ever succeed in liberating everyone, but it's clearly the right
direction in which to push."


Posted by EditorDavid on Saturday October 27, 2018 @09:34PM from the not-coming-along-and-sharing-the-software dept.

"[P]eople op het gebied van software kan de kwestie van vrije versus propriëtaire software, vrijheid-respecterende versus vrijheid-vertrappende software niet vermijden. We hebben de verantwoordelijkheid, als we dingen op softwaregebied doen, om het te doen in een manier die ethisch verantwoord is. Ik weet niet of we ooit zullen slagen om iedereen te bevrijden, maar het is duidelijk de juiste richting om te pushen. "
HappilyHonest → Priscilla → The Free Software Movement ♀